Binnen 1 week geleverd
Verzending vanaf €35 per bestelling
Bestel als gast
Account
 • Account
 • Account aanmaken
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

U kunt onze Algemene Voorwaarden hier downloaden als .PDF bestand.

Algemene voorwaarden van Goedkopekantoorinrichting.nl gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Joure aan de Vegelinsweg 3a, 8501 BA, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder dossiernummer: 70939357. Goedkopekantoorinrichting.nl is een onderdeel van Pultrum Kantoormeubilair VOF.

Inhoudsopgave: 

Openingstijden

Definities

 • Artikel 1: Algemeen
 • Artikel 2: Totstandkoming van de koopovereenkomst 
 • Artikel 3: Privacy
 • Artikel 4: Prijzen en aanbiedingen 
 • Artikel 5: Afbeeldingen en links 
 • Artikel 6: Betaling 
 • Artikel 7: Levering
 • Artikel 8: Garantie
 • Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 10: Aansprakelijkheidsbeperking 
 • Artikel 11: Ontbinding 
 • Artikel 12: Arbitrage  Bedrijfsgegevens

 

Openingstijden kantoor / showroom:
maandag t/m vrijdag tussen 08:00 tot 17:00 (daarbuiten uitsluitend op afspraak)

Koopovereenkomst: 
een overeenkomst tot kopen tussen de koper en Goedkopekantoorinrichting.nl (bestelling via website).

Orderbevestiging:
de bevestiging van Goedkopekantoorinrichting.nl van een geaccepteerde bestelling aan de koper.  

Gebruiker:
een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de website heeft ingeschreven, of goederen heeft gekocht zonder zich te registreren.   

Inschrijven:
het volledig invullen van het op de website aanwezige inschrijfformulier (one-step-checkout) waardoor het mogelijk wordt een bestelling te maken. 

Zaken:
een of meerdere roerende zaken of producten die worden aangeboden op de website.  

Koopprijs:
prijs (inclusief btw) van een door Goedkopekantoorinrichting.nl geaccepteerde bestelling.

Artikel 1: Algemeen  

 1. Op alle aanbiedingen van Goedkopekantoorinrichting.nl zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kan Goedkopekantoorinrichting.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 
 3. De algemene voorwaarden van koper worden uitgesloten bij het aangaan van de koopovereenkomst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In het geval ook de voorwaarden van koper van kracht zijn nadat partijen dat zijn overeengekomen, prevaleren bij strijdigheid, de voorwaarden van Goedkopekantoorinrichting.nl.

Artikel 2: Totstandkoming van de koopovereenkomst  

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Goedkopekantoorinrichting.nl via e- mail, internet of anderszins. 
 2. Goedkopekantoorinrichting.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen orders niet te accepteren.
 3. De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de inschrijving verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen dan heeft de gebruiker de verplichting deze wijziging(en) door te voeren in zijn profiel op Goedkopekantoorinrichting.nl.
 4. Indien Goedkopekantoorinrichting.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 
 5. Voor het bezichtigen van onze artikelen kan een afspraak gemaakt worden door te bellen naar telefoonnummer: 088-2292020.
 6. Gebruikte artikelen koopt men zoals ze zijn. Grove beschadigingen worden uiteraard door ons gemeld. Gebruikte artikelen kunnen kleine gebruikssporen bevatten evenals lichte verontreiniging. Dit kan geen reden zijn van reclameren. Aangeraden wordt het product te bezichtigen alvorens tot aankoop over te gaan. 
 7. Indien een product ongezien gekocht wordt en men is het tijdens levering niet eens over de staat van het product blijven de transport kosten te allen tijde voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3: Privacy 

 1. Goedkopekantoorinrichting.nl neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in haar administratie. 
 2. Bij inschrijving op de website geeft de gebruiker, door een daartoe op de website te geven akkoord, aan Goedkopekantoorinrichting.nl toestemming voor het opslaan en gebruiken van de door de gebruiker ingevoerde gegevens om de bestelling af te kunnen handelen en de (koop-)overeenkomst na te kunnen komen. 
 3. Goedkopekantoorinrichting.nl zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de koopovereenkomst. Goedkopekantoorinrichting.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming van Gebruiker aan derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Goedkopekantoorinrichting.nl volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.
 4. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze online privacy verklaring.

Artikel 4: Prijzen en aanbiedingen 

 1. Alle prijzen op Goedkopekantoorinrichting.nl zijn inclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.
 2. Voor de artikelen worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van goedkopekantoorinrichting.nl onder voorbehoud van type of drukfouten. Goedkopekantoorinrichting.nl heeft het recht, voor levering, de koper te informeren als dit het geval is. 
 3. Goedkopekantoorinrichting.nl behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.

Artikel 5: Afbeeldingen en links  

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. getoond op de website en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
 2. De website kan links naar andere sites bevatten. Goedkopekantoorinrichting.nl heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites. 
 3. Goedkopekantoorinrichting.nl is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door gebruiker uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, ten gevolge van het gebruik of bezoek door gebruiker van de in artikel 5.2 bedoelde links.

Artikel 6: Betaling  

 1. Hoofdregel is dat de (uit)levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze rekening of contant op een vooraf bepaalde tijd en locatie. 
 2. Op vooruitbetaling en bij ontvangst van het gehele factuurbedrag worden de verkochte zaken door ons verzonden of uitgeleverd. Het factuurbedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL16 RABO 0146 8675 64 t.n.v. Pultrum Kantoormeubilair VOF, Rabobank Heerenveen. Let op!! Vergeet niet het factuurnummer te vermelden. 
 3. Indien Goedkopekantoorinrichting.nl een factuur verzendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 4. Indien de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig (binnen 2 weken) ophalen en/of betalen van de zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken, is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en heeft Goedkopekantoorinrichting.nl het recht de betreffende producten aan een ander te verkopen. 
 5. Goedkopekantoorinrichting.nl is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Goedkopekantoorinrichting.nl hiertoe overgaat, is zij gerechtigd bij de koper de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).

Artikel 7: Levering 

 1. Bestellingen worden niet langer dan 2 weken kosteloos in de opslag bewaard.
 2. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Goedkopekantoorinrichting.nl.
 3. Zelf ophalen bij onder genoemd adres alsmede contante betaling zijn alleen mogelijk op afspraak (maandag t/m vrijdag tussen 8:00 - 17:00 uur). Een afspraak kan worden ingepland via info@goedkopekantoorinrichting.nl onder vermelding van het factuurnummer of telefonisch op 088-2902020 (houdt de gegevens van uw bestelling bij de hand).
 4. Voor levering van niet verzendbare artikelen wordt per koopoverkomst een bezorgofferte opgemaakt. 
 5. Levering vindt plaats van stoep tot stoep (uitgangspunt). Leveringen vinden altijd plaats in overleg met de klant en na ontvangst betaling. 
 6. Verticaal transport is te allen tijde uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8: Garantie 

 1. Als een product niet voldoet aan de in de factuur genoemde omschrijving, dient de koper het product op eigen kosten in de originele verpakking (indien van toepassing) te retourneren naar Goedkopekantoorinrichting.nl. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van tevoren niet genoemde defecten, zal Goedkopekantoorinrichting.nl deze gebreken op haar kosten verhelpen en/of het betaalde bedrag terugbetalen. Tevens neemt Goedkopekantoorinrichting.nl de verzendkosten in dat geval naar de koper voor haar rekening. 
 2. Goedkopekantoorinrichting.nl verstrekt met betrekking tot de producten en eventuele aanspraken daarop van derden, geen enkele garantie van welke aard dan ook. Koper doet afstand van haar rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover van deze bepalingen kan worden afgeweken. 
 3. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening en is Goedkopekantoorinrichting.nl niet gehouden een oplossing te bieden.
 4. Voor de garantiebepalingen gehanteerd door Goedkopekantoorinrichting.nl wordt verwezen naar www.goedkopekantoorinrichting.nl.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 

 1. De eigendom van geleverde producten door Goedkopekantoorinrichting.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.  

Artikel 10: Aansprakelijkheidsbeperking 

 1. Goedkopekantoorinrichting.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan andere apparatuur van koper of van derden die wordt veroorzaakt door een defect aan een geleverd product. 
 2. Goedkopekantoorinrichting.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties. 
 3. Goedkopekantoorinrichting.nl aanvaardt geen enkele schade door gebruik van de website of voor onjuiste vermeldingen op de website. 

Artikel 11: Ontbinding 

 1. Indien de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig ophalen van de zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en staat het Goedkope kantoorinrichting.nl vrij de zaken aan een ander te gunnen. 
 2. Indien gebruiker niet of niet tijdig de koopprijs betaalt, is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en staat het Goedkopekantoorinrichting.nl vrij de zaken aan een ander te gunnen zonder dat Goedkopekantoorinrichting.nl tot enige (schade-) vergoeding is gehouden.

Artikel 12: Arbitrage  

 1. Op geschillen is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en goedkopekantoorinrichting.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn. 

Bedrijfsgegevens:

Goedkopekantoorinchting.nl
Een onderdeel van Pultrum Kantoormeubilair VOF
Tel: 088-2902020
Bankrekening: NL16 RABO 0146 8675 64
BTW nummer: NL858518570B01
KVK Leeuwarden: 70939357
E-mail: info@goedkopekantoorinrichting.nl